Regulamin konkursów

Znajdziesz tu:

REGULAMIN KONKURSU Z MARKĄ SYLVECO

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj z Natalią"

REGULAMIN KONKURSU „Wybieramy najbardziej aktywnego Fana BOHOMOSS”

REGULAMIN KONKURSU Instagram Bohomoss & Sylveco z dnia 1.12.2021 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu (zwanego dalej „Konkursem”). Organizatorem Konkursu jest firma SYLVECO RADOSŁAW PIELA z siedzibą: 36-004 Łąka 260F, woj. podkarpackie, NIP: 5170031261 i BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz S.C.Ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów NIP: 655 19 76 071REGON: 380016920. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.Instagram.com (dalej: „Serwis Facebook”). Konkurs dostępny jest na Instagram Organizatora Konkurs trwa Konkurs trwa od 01.12.2021 do 10.12.2021, a wyniki ogłosimy 13.12.2021 Wyłonienie Zwycięzców nastąpi 23 listopada tj. 3 dni po zakończeniu trwania konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Instagram ani z nim związany. Właściciel Serwisu Instagram nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram. UCZESTNICTWO W KONKURSIE Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w Serwisie Facebook. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem. III. ZASADY KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy posiadają konta w Serwisie Facebook i są osobami pełnoletnimi. Konkurs zostanie przeprowadzony na koncie Instagram Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie polega na odpowiedzi „Jak wyglądałby Twój idealny grudniowy wieczór”. Odpowiedź musi zostać umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie i musi być przesłana w terminie trwania konkursu. Odpowiedzi będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej odpowiedzi, pod uwagę będzie brana pierwsza z nich. W Konkursie nie biorą udziału osoby, o których mowa w ustępie 2.2. powyżej, a także takie, które wyrażają treści zawierające: a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne; b) nawoływania do przemocy lub nietolerancji; d) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie; e) treści co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych. KOMISJA KONKURSOWA Organizator powoła Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji odpowiedzi nadesłanych w Konkursie. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania jedną osobę, która w ramach nagrody otrzyma Mikołajkowy box z kosmetykami @vianek.pl@sylveco.pl @oleiqpl i akcesoriami świątecznymi, piżama pięknie zapakowana w pudełko prezentowe NAGRODY Nagrodę główną za udział w Konkursie stanowi 1 x Mikołajkowy box z kosmetykami @vianek.pl@sylveco.pl @oleiqpl i akcesoriami świątecznymi, piżama pięknie zapakowana w pudełko prezentowe. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagród w sytuacjach losowych, które uniemożliwiają wydanie wyżej opisanego zestawu. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni dnia 13 grudnia 2021 r. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu. Uczestnik wyraża nieodwołalną, nieodpłatną zgodę bez ograniczeń terytorialnych, podmiotowych i przedmiotowych na wykorzystywanie opublikowanych przez uczestnika wypowiedzi, będących przedmiotem konkursu, umieszczonych pod postem konkursowym jako komentarz w serwisie Instagram pod adresem: www.instagram.com/bohomoss/ w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych Organizatora. ZAWIADOMIENIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureaci”) zostaną powiadomieni o wygranej na Instagram stories na profilu @bohomoss. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania swoich danych teleadresowych, niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 3 dni po ogłoszeniu wyników. W przypadku braku przesłania danych, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy na miejsce osoby, która się nie zgłosiła. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w tym Regulaminie zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych odpowiedzi pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Argumenty nie mogą zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obscenicznych lub takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na terenie Polski. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody z przyczyny leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

VII. REKLAMACJE

 1. Laureatom przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej otrzymanej nagrody do 3 dni roboczych po otrzymaniu nagrody.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
 3. Zainteresowany zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 4. Od decyzji Komisji Reklamacyjnej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VIII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. Oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., w celu przyznania i doręczenia nagród, ogłoszenia na Instagram Organizatora Laureata Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
 2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Treść Regulaminu będzie dostępna na Fanpage’u od 1 grudnia 2021 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

AD. 1 REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj z Natalią”

 

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs (zwany dalej "Konkursem") pt. „Wygraj z Natalią”.
 2. Organizatorem Konkursu jest BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz s.c. z siedzibą w Rzeszowie, tj. Paulina Patrzałek oraz Jolanta Bilanycz, NIP: 6551976071, Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs będzie zorganizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.).
 5. Konkurs trwa od dnia 21 listopada 2021 r. do dnia 28 listopada 2021 r. włącznie.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie na profilu Instagram Natalii Siwiec pod konkursowym postem komentarza z linkiem do wybranej piżamy ze sklepu Bohomoss.com wraz z wyjaśnieniem, dlaczego Uczestnik chce współpracować z marką Bohomoss.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuję jego warunki;
  2. zobowiązuje przestrzegać postanowień Regulaminu;
  3. wyraża zgodę, aby jego komentarz pod konkursowym postem wykorzystany był w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 4. Organizator ma prawo w dowolnym czasie wykluczyć z Konkursu każdego z jego Uczestników w przypadku naruszenia przez takiego Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 • 3. Zasady wyłonienia Zwycięzcy.
 1. Komentarze Uczestników oceniane będą przez trzy osobowe Jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Natalia Siwiec.
 2. Kryteriami wyłonienia Laureatów Konkursu będzie kreatywność i pomysłowość zamieszczonego komentarza.
 3. Informacja o Laureatach będzie opublikowana w mediach społecznościowych Organizatora - post na tablicy Instagram.
 4. Termin ogłoszenia Laureatów Konkursu to dzień 10 grudnia 2021 r.
 • 4. Nagroda.
 1. Jury wyłoni 10 (dziesięcioro) Laureatów Konkursu.
 2. Nagrodami w Konkursie są piżamy wybrane przez każdego z Laureatów Konkursu (po jednej dla każdego z Laureatów) w sklepie Bohomoss z pośród dostępnych piżam w chwili dokonywania wyboru przez Laureatów.
 3. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów na adresy wskazane przez Laureatów w terminie 14 dni od chwili dokonania wyboru piżamy przez Laureata pod warunkiem wskazania Organizatorowi przez Laureata adresu, na który wysłana ma być Nagroda.
 4. W celu wskazania wybranej przez Laureata piżamy oraz uzgodnienia sposobu wydania Nagrody Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail xxxxxx@bohomoss.com w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu.
 5. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostepnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody.
 6. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody.
 7. W przypadku podania przez Laureata błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych lub osobowych, gdy wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, albo w przypadku nieodebrania przez Laureata Nagrody, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do chwili jej odebrania przez Laureata.
 8. W przypadku wskazanym w § 4 ust. 6 Regulaminu Laureat ma prawo do odbioru Nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.
 9. Dodatkowo Laureatom zostanie zaproponowana współpraca z marką Bohomoss na zasadach ustalonych w odrębnych umowach.   
 • 5. Dane osobowe.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator – BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz s.c. z siedzibą w Rzeszowie, tj. Paulina Patrzałek oraz Jolanta Łopatko, NIP: 6551976071, Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, na który zostanie przesłana Nagroda w przypadku wygranej.
 4. Podanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 3 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 6. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko w celu przeprowadzenia Konkursu.
 • 6. Reklamacje.
 1. Uczestnik może złożyć reklamację co do postępowania konkursowego drogą mailową na adres: reklamacje@bohomoss.com w terminie 3 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wysłania reklamacji w sposób określony w punkcie 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 • 7. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie bohomoss.com oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Rzeszów, dnia 18 listopada 2021 r.

AD 2. II REGULAMIN KONKURSU

„Wybieramy najbardziej aktywnego Fana BOHOMOSS

 

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs (zwany dalej "Konkursem") pt. „Wybieramy najbardziej aktywnego Fana BOHOMOSS”.
 2. Organizatorem Konkursu jest BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz s.c. z siedzibą w Rzeszowie, tj. Paulina Patrzałek oraz Jolanta Bilanycz, NIP: 6551976071, Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs będzie zorganizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.).
 5. Konkurs trwa od dnia 23 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. włącznie.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest aktywność na kontach Organizatora na Instagramie lub Facebooku, w szczególności komentowanie, lajkowanie, udostępnianie relacji, zapraszanie znajomych, dodawanie linków do piżamek.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuję jego warunki;
  2. zobowiązuje przestrzegać postanowień Regulaminu;
  3. wyraża zgodę, aby jego aktywności na Instagramie lub Facebooku wykorzystane były w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 4. Organizator ma prawo w dowolnym czasie wykluczyć z Konkursu każdego z jego Uczestników w przypadku naruszenia przez takiego Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 • 3. Zasady wyłonienia Zwycięzcy.
 1. Aktywność na Instagramie oceniana będzie przez trzy osobowe Jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Kryteriami wyłonienia Zwycięzcy Konkursu będzie kreatywność oraz liczba aktywności na Instagramie i Facebooku.
 3. Informacja o Zwycięzcy będzie opublikowana w mediach społecznościowych Organizatora.
 4. Termin ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu to dzień 6 grudnia 2021 r.
 • 4. Nagroda.
 1. Nagrodą za wygraną w Konkursie jest BOX, który składa się z: piżamy damskiej, szlafroka, pudełka prezentowego, gumki do włosów, opaski do włosów – wszystkie produkty są wybierane przez Zwycięzcę Konkursu w sklepie Bohomoss z pośród dostępnych produktów w chwili dokonywania wyboru przez Zwycięzcę.
 2. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 14 dni od chwili dokonania wyboru piżamy przez Zwycięzcę pod warunkiem wskazania Organizatorowi przez Zwycięzcę adresu, na który wysłana ma być Nagroda.
 3. W celu wskazania wybranej przez Zwycięzcę piżamy oraz uzgodnienia sposobu wydania Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail collab@bohomoss.com w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu.
 4. Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostepnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody.
 5. Niedochowanie przez Zwycięzcę terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody.
 6. W przypadku podania przez Zwycięzcę błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych lub osobowych, gdy wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, albo w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do chwili jej odebrania przez Zwycięzcę.
 7. W przypadku wskazanym w § 4 ust. 6 Regulaminu Zwycięzca ma prawo do odbioru Nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.   
 • 5. Dane osobowe.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator – BOHOMOSS Patrzałek & Bilanycz s.c. z siedzibą w Rzeszowie, tj. Paulina Patrzałek oraz Jolanta Łopatko, NIP: 6551976071, Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, nicku na Instagramie lub Facebooku, w celu kontaktu. Na ten adres będzie wysłana Nagroda w przypadku wygranej.
 4. Podanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 3 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 6. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko w celu przeprowadzenia Konkursu.
 • 6. Reklamacje.
 1. Uczestnik może złożyć reklamację co do postępowania konkursowego drogą mailową na adres: reklamacje@bohomoss.com w terminie 3 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wysłania reklamacji w sposób określony w punkcie 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 • 7. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie bohomoss.com oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Rzeszów, dnia 23 listopada 2021 r.

Dołącz do klubu sms
Zyskujesz:
Dostęp do najlepszych
promocji
Informacje o promocjach
Zapisz się
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel