Regulamin karty prezentowej

 

 

Założenia:

Karta Prezentowa to bon towarowy w formie fizycznej karty wyposażonej w indywidualny numer i PIN (będzie przekazywany mailem po zakupie Karty) umożliwiający dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym sklepie Bohomoss.

Karta Prezentowa jest jednocześnie kartą plastikową oraz elektronicznym bonem towarowym.

Karta Prezentowa jest kartą na okaziciela. Po jej nabyciu, może się nią posługiwać dowolna osoba – co umożliwia spełnianie przez Kartę funkcji prezentowej.

Karta Prezentowa umożliwia dokonywanie zakupów bez dokonywania płatności.

Karta prezentowa pełni funkcje płatnicze, co oznacza, że za jej pomocą można dokonywać zakupów na kwotę, na którą Karta opiewa, aż do wykorzystania całej kwoty. Można więc dokonywać za jej pomocą zakupów wielokrotnie.

Karta prezentowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od momentu jej zakupu.

Karty dostępne o wartościach: 100 zł, 250 zł, 500 zł.

Wysokość środków zgromadzonych na karcie oraz termin jej ważności można sprawdzać na stronie Bohomoss. Po każdorazowym dokonaniu płatności Kartą na stronie internetowej Sklepu, wyświetli się informacja o pozostałych środkach na karcie.

Karty Prezentowe można nabywać w Sklepie Internetowym Bohomoss.

Zapłata za Kartę następuje poprzez przelew elektroniczny, bezpieczny system płatności elektronicznej PayU.pl, bezpieczny system płatności elektronicznej PayPal oraz płatność dokonaną gotówką przy odbiorze do rąk pracownika firmy spedycyjnej lub do rąk pracownika Poczty Polskiej.

Aktywacja karty następuje automatycznie przy pierwszym zakupie.

Techniczna instrukcja zakupu za pomocą Karty Prezentowej znajduje się na stronie internetowej www.bohomoss.com (po wybraniu produktu i przejściu do koszyka należy zaznaczyć Kartę Prezentową jako formę płatności i wpisać PIN karty).

Możliwość odzyskania PIN-u do karty w przypadku jego utraty, po wysłaniu maila do Bohomoss przez Użytkownika Karty Prezentowej.

Jeśli wartość zakupów przekracza ilość środków na Karcie, wtedy różnicę należy dopłacić (w sposób w jaki płacimy w Sklepie Internetowym).

Jeśli wartość zakupów jest mniejsza niż kwota dostępna na Karcie – pozostałe środki pozostają na Karcie i można wykorzystać je przy następnych zakupach.

Możliwość wydłużenia ważności karty podarunkowej – poprzez doładowywanie przed upływem terminu ważności na kolejny rok liczony od doładowania. Doładowanie na stronie Bohomoss poprzez użycie numeru PIN – zapłata poprzez przelew elektroniczny, bezpieczny system płatności elektronicznej PayU.pl, bezpieczny system płatności elektronicznej PayPal. Minimalna kwota doładowania to 100 zł.

Po upływie terminu ważności karta traci ważność. Ewentualne środki dostępne na Karcie ulegają utracie. Po terminie ważności Karta nie może być ponownie aktywowana.

W przypadku zwrotu towaru, cena zostanie zwrócona również na Kartę Prezentową.

W przypadku zgubienia Karty – nie można wymienić Karty na inną, ale można z niej dalej korzystać, podając jej numer oraz numer PIN. W przypadku zgubienia Karty po pierwszym użyciu Karta powiązana jest kontem Klienta i istnieje możliwość odzyskania zarówno numeru Karty oraz numeru PIN.

Uszkodzenie fizyczne karty nie wpływa na możliwość korzystania z Karty.

W przypadku jakichkolwiek problemów z Kartą, należy kontaktować się z działem reklamacyjnym Bohomoss – mail: contact@bohomoss.com, tel: 570 684 729REGULMIN KARTY PREZENTOWEJ

 

Słowniczek:

Wydawca” – BOHOMOSS Patrzałek & Łopatko s.c. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Technologiczna 46 (kod: 35-213), NIP: 655 197 60 71, REGON: 380016920, tj. Jolanta Łopatko oraz Paulina Patrzałek, będące wydawcą Karty Prezentowej Bohomoss;

 

Karta Prezentowa” – Karta Prezentowa Bohomoss, czyli plastikowy bon towarowy uprawniający posiadacza (bon na okaziciela) do nabywania towarów w Sklepie Internetowym Bohomoss;

Sklep” – Sklep Internetowy Bohomoss, w którym można dokonać zakupów przy użyciu Karty Prezentowej Bohomoss;

Nabywca” – osoba nabywająca od Wydawcy za środki pieniężne Kartę Prezentową; Nabywcą może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą a także konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Użytkownik” – Nabywca lub posiadacz Karty Prezentowej, dokonujący nabycia towarów w Sklepie Internetowym za pomocą Karty Prezentowej.

 

§ 1. Obowiązki Stron.

Wydawca zobowiązany jest do przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Karty Prezentowej oraz do realizacji zakupów przy użyciu Karty Prezentowej Sklepie Internetowym Bohomoss.

Zakup Karty Prezentowej dokonywany jest w Sklepie Internetowym Bohomoss.

Nabywca zobowiązany jest do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej.

Zapłata za Kartę Prezentową może nastąpić poprzez jeden spośród czterech sposobów płatności tj. przelewem elektronicznym, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayU.pl, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayPal oraz gotówką przy odbiorze do rąk pracownika firmy spedycyjnej lub do rąk pracownika Poczty Polskiej.

Do zrealizowania zakupu za pomocą Karty Prezentowej Użytkownik zobowiązany jest do założenia konta Klienta.

 

§ 2. Zasady korzystania z Karty Prezentowej.

Karta Prezentowa może być użyta w Sklepie Internetowym Bohomoss.

Zakupy w Sklepie Internetowym poprzez użycie Karty Prezentowej następują poprzez wybór sposobu płatności płacę Kartą Prezentową, wskazanie numeru Karty Prezentowej oraz numeru PIN po uprzednim założeniu konta Klienta.

Karta Prezentowa ani środki pieniężne zapisane na Karcie Przentowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

Karta Prezentowa nie może zostać zwrócona Wydawcy.

Karty Prezentowej nie można nabyć przy użyciu innej Karty Prezentowej.

Karta Prezentowa może być wykorzystana przez Użytkownika, który ma zarejestrowane aktywne konto Klienta w Sklepie Internetowym.

Aktywacja Karty Prezentowej następuje z chwilą zakupu Karty Prezentowej przez Nabywcę.

Pierwsze użycie Karty Prezentowej w Sklepie Internetowym powoduje zapisanie środków znajdujących się̨ na Karcie Prezentowej na koncie Klienta, prowadzonego dla osoby, która użyła Karty Prezentowej.

Pierwsze użycie Kraty Prezentowej w Sklepie Internetowym wyłącza możliwość korzystania z danej Karty przez inną osobę.

Fizyczna utrata Karty Prezentowej przez osobę, która już raz skorzystała z zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą Karty Prezentowej nie wpływa na możliwość dalszego korzystania z Karty Prezentowej.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Prezentową przez nieuprawnioną osobę. Wydawca nie ponosi również̇ odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po przekazaniu Kart Prezentowej Nabywcy.

Karta Prezentowa jest kartą na okaziciela, co umożliwia posługiwanie się Kartą przez dowolną osobę aż do momentu pierwszego zakupu dokonanego przy użyciu Karty Prezentowej w Sklepie Internetowym.

Karta Prezentowa ważna jest przez okres dwunastu miesięcy od chwili jej zakupu, z zastrzeżeniem § 2 punkt 14 niniejszego Regulaminu.

Przed upływem terminu ważności Karta Prezentowa może zostać każdorazowo doładowana, co powoduje przedłużenie jej ważności o dwanaście miesięcy liczone od daty doładowania.

Upływ terminu ważności Karty Prezentowej uniemożliwia korzystanie z Karty oraz ponowne jej doładowywanie.

Doładowanie Karty Prezentowej może nastąpić przed upływem terminu jej ważności na stronie internetowej www.Bohomoss.com przy użyciu numeru PIN – poprzez dokonanie zapłaty przelewem elektronicznym, bezpieczny system płatności elektronicznej PayU.pl, bezpieczny system płatności elektronicznej PayPal. Minimalna kwota doładowania to 100 zł.

W związku dokonywaniem zakupów przy pomocy Karty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub przelewu na rachunek bankowy Użytkownika, gdy wartość zakupionych towarów jest niższa niż aktualna wartość środków na Karcie Prezentowej. Pozostała cześć środków na Karcie Prezentowej pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności danej Karty Prezentowej.

Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy ceny nabytego towaru inną Kartą Prezentową, przelewem elektronicznym, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayU.pl, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayPal gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wysokość środków dostępnych na Karcie Prezentowej.

Użytkownik może posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania środków dostępnych na Karcie Prezentowej lub do upływu terminu ważności Karty Prezentowej.

Użytkownik może w okresie ważności Karty Prezentowej sprawdzić aktualną wysokość środków dostępnych na Karcie Prezentowej na stronie internetowej www.Bohomoss.com.

Karta Prezentowa Bohomoss jest bonem towarowym, tym samym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą.

 

§ 3. Reklamacje.

Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej mogą̨ być składane pisemnie na adres siedziby Wydawcy - ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów lub w formie elektronicznej na adres: office@bohomoss.com.

Reklamacja poza oznaczeniem osoby składającej reklamację wraz z jej adresem korespondencyjnym powinna zawierać treść żądania reklamacyjnego oraz przyczyny jej złożenia.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji Wydawcy.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 4. Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bohomoss.com. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie pisemnej.

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Bohomoss. W przypadku jakichkolwiek niezgodności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego Bohomoss, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel