Regulamin

 1. 1 Definicje
  1.  

   Tutaj znajdziesz:

   I REGULAMIN PROMOCJI ORGANIZOWANEJ W DNIACH 9-11.08.2021 R. "OTRZYMAJ KARTĘ PODARUNKOWĄ 100 ZŁ"

   II REGULAMIN SKLEPU 

   AD. I REGULAMIN PROMOCJI ORGANIZOWANEJ W DNIACH 9-11.08.2021 R. "OTRZYMAJ KARTĘ PODARUNKOWĄ 100 ZŁ

   1. Karta podarunkowa o wartości 100 zł przysługuje osobom, które zamówiły min. dwa komplety piżam damskich w dniach 9-11 sierpnia 2021 r. i nie dokonały zwrotu żadnej z tych dwóch kompletów piżam damskich w przeciągu 14 dni. Jeśli natomiast Klient kupił dwa komplety i dokona zwrotu jednego lub dwóch kompletów piżam damskich, wówczas kod na karcie podarunkowej zostanie automatycznie dezaktywowany i nie będzie możliwości skorzystania z niego.

   2. Karta podarunkowa jest jednorazowego użytku, nie podlega wymianie na gotówkę i działa wyłącznie w dniach 28 sierpnia 2021 r. do 12 września 2021 r. Jeżeli wystąpi sytuacja, że Klient zgubi otrzymaną kartę podarunkową, nie ma możliwości ponownego otrzymania jej, a tym samym przepada mu prawo do wykorzystania kodu.

   3. Zakupy zrealizowane za pomocą karty podarunkowej o wartości 100 zł w dniach 28 sierpnia 2021 r. do 12 września 2021 r. nie podlegają zwrotom.

   4. Karta podarunkowa 100 zł nie łączy się z innymi kartami podarunkowymi, zakupionymi w sklepie BOHOMOSS. 

   5. Karta Podarunkowa może być użyta w Sklepie Internetowym Bohomoss.
   6. Zakupy w Sklepie Internetowym poprzez użycie Karty Podarunkowej następują poprzez wybór sposobu płatności – płacę Kartą Podarunkową, wskazanie numeru Karty Podarunkowej (kodu) po uprzednim założeniu konta Klienta.
   7. Karta Podarunkowa ani środki pieniężne zapisane na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
   8. Karta Podarunkowa nie może zostać zwrócona Wydawcy.
   9. Karty Podarunkowej nie można nabyć przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
   10. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez Użytkownika, który ma zarejestrowane aktywne konto Klienta w Sklepie Internetowym.
   11. Pierwsze użycie Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym powoduje zapisanie środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej na koncie Klienta, prowadzonego dla osoby, która użyła Karty Podarunkowej.
   12. Pierwsze użycie Kraty Podarunkowej w Sklepie Internetowym wyłącza możliwość korzystania z danej Karty przez inną osobę.
   13. Fizyczna utrata Karty Podarunkowej przez osobę, która już raz skorzystała z zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą Karty Podarunkowej nie wpływa na możliwość dalszego korzystania z Karty Podarunkowej.
   14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Podarunkową przez nieuprawnioną osobę. Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po przekazaniu Kart Podarunkowej Nabywcy.
   15. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, co umożliwia posługiwanie się Kartą przez dowolną osobę aż do momentu pierwszego zakupu dokonanego przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.
   16. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia korzystanie z Karty.
   17. Karta Podarunkowa uprawnia do złożenia jednego zamówienia w Sklepie Internetowym Bohomoss.
   18. W związku dokonywaniem zakupów przy pomocy Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub przelewu na rachunek bankowy Użytkownika, gdy wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość środków na Karcie Podarunkowej.
   19. Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy ceny nabytego towaru inną Kartą Podarunkowej, przelewem elektronicznym, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayU.pl, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayPal gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż wysokość środków dostępnych na Karcie Podarunkowej.
   20. Użytkownik może złożyć zamówienie za pomocą Kartay Podarunkowej jednorazowo do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
   21. Karta Podarunkowa Bohomoss jest bonem towarowym, tym samym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą.

   AD. II REGULAMIN SKLEPU 

   1.1 Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. 1.2 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
  3. 1.3 Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. 1.4 Adres siedziby Sprzedającego – Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów.
  5. 1.5 Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: bohomoss.com za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
  6. 1.6 Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  7. 1.7 Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
  8. 1.8 Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://bohomoss.com/pl/privacy-and-cookie-notice.html.
  9. 1.9 Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
  10. 1.10 Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
  11. 1.11 Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://bohomoss.com/pl/returns-open.html.
  12. 1.12 Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://bohomoss.com/pl/rma-open.html.
  13. 1.13 Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
  14. 1.14 Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 2. 2 Postanowienia ogólne
  1. 2.1 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
   1. 2.1.1 zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
   2. 2.1.2 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
   3. 2.1.3 dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,
   4. 2.1.4 przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
  2. 2.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. 2.2.1 przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,
   2. 2.2.2 dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
  3. 2.3 Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
  4. 2.4 Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
  5. 2.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. 3 Zamówienia
  1. 3.1 Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
  2. 3.2 Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
  3. 3.3 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
  4. 3.4 W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
   1. 3.4.1 Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
   2. 3.4.2 Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
   3. 3.4.3 Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy, w tym o prawie odstąpienia od umowy dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dokonujących zakupu o charakterze niezawodowym - zawarte jest w Załączniku nr 2.
   4. 3.4.4 Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
    1. 3.4.4.1 Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
    2. 3.4.4.2 Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
   5. 3.4.5 W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. 4 Płatność
  1. 4.1 Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem, z płatnością na konto po dostawie. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
  2. 4.2 Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamównienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
  3. 4.3 Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://bohomoss.com/pl/payments.html.
 5. 5 Dostawa
  1. 5.1 Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
  2. 5.2 W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
  3. 5.3 W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
  4. 5.4 Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://bohomoss.com/pl/delivery.html.
 6. 6 Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu
  1. 6.1 Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
  2. 6.2 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
   1. 6.2.1 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. 6.2.2 których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. 6.2.3 których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. 6.2.4 których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. 6.2.5 o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   6. 6.2.6 których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. 6.2.7 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   8. 6.2.8 zawartej w drodze aukcji publicznej;
   9. 6.2.9 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   10. 6.2.10 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 7. 7 Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy
  1. 7.1 Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
   1. 7.1.1 Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
   2. 7.1.2 Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
  2. 7.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. 7.3 Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie na swój koszt, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
  4. 7.4 Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. 8 Reklamacje
  1. 8.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  2. 8.2 Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
   1. 8.2.1 za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
   2. 8.2.2 w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres contact@bohomoss.com.
   3. 8.2.3 W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
   4. 8.2.4 Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Kupującego z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Kupującego o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.
   5. 8.2.5 W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
   6. 8.2.6 W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
    1. 8.2.6.1 zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
    2. 8.2.6.2 odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. 9 Postanowienia końcowe
  1. 9.1 Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2021.08.06.
  2. 9.2 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
  3. 9.3 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  4. 9.4 Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.Regulamin konkursu “Najaktywniejszy fan Bohomoss”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. a) Organizatorem konkursu jest firma Bohomoss Patrzałek & Łopatko s. c., Rzeszów, ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów, NIP: 6551976071.
 3. b) konkurs jest skierowany dla osób pełnoletnich (min. 18 lat). Uczestnik konkursu musi być zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, z prawdziwymi danymi osobowymi. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. c) czas trwania konkursu to okres od 08.12.2020 – 17.12.2020 r. Wyniki konkursu będą podane 17.12.2020 roku i będą ogłoszone na tablicy profilu Użytkownika Bohomoss – Sensual & Unique.
 5. d) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 6. e) konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony i administrowany przez Facebooka ani współprowadzony z Facebookiem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 7. Zasady i przebieg konkursu
 8. a) Warunkiem udziału w Konkursie jest: Obserwowanie profilu Organizatora (BOHOMOSS) na portalu Facebook, Instagram.

3) Duża aktywność na głównym profilu Organizatora (BOHOMOSS) na portalu Facebook i Instagram;.

 1. b) Uczestnik może wstawić jeden komentarz lub kilka komentarzy ze zdjęciami. Fotografie nadesłane w mailu kontaktowym oraz w wiadomości prywatnej nie będą brane pod uwagę.
 2. c) można zwiększyć swoją szansę na wygraną poprzez napisanie ciekawego tekstu lub niedługiej historii, dotyczącej swojego zdjęcia. Mile widziane jest zaproszenie znajomych Uczestnika do wspólnej zabawy, polubienie naszego profilu Bohomoss – Sensual & Unique, udostępnienie oraz polajkowanie postu konkursowego.
 3. d) Organizator wyłoni laureatów konkursu spośród osób, które wzięły udział w konkursie, biorąc pod uwagę kryteria, które mogą zwiększyć szanse na wygraną, takie jak: trafność komentarza zgodną z tematyką konkursu, wiarygodność profilu Uczestnika, ciekawy opis zdjęcia.
 4. Nagrody
 5. a) w konkursie są przewidziane następujące nagrody:

I miejsce –  piżama satynowa z koroną + szlafrok + buty + akcesoria do włosów

 1. b) wszystkie nagrody wysyłamy za darmo. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 2. c) zwycięzca konkursu powinien zgłosić się po nagrodę poprzez wysłanie na Fanpage'u Bohomoss – Sensual & Unique wiadomości prywatnej w przeciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Po zgłoszeniu się, w wiadomości zwrotnej otrzyma instrukcję jak złożyć zamówienie i zrealizować nagrodę. Laureat konkursu zobowiązuje się do dostarczenia stosownych danych, potrzebnych do dostawy nagrody. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nie wysyłamy nagrody poza granice Polski.
 3. Reklamacje
 4. a) Uczestnik może zareklamować produkt, który jest wadliwy lub niezgodny z opisem. Konkurs podlega warunkom reklamacji, zgodnym z Regulaminem dostępnym na stronie https://bohomoss.com/pl/content/3-regulamin
 5. b) wniosek reklamacyjny należy wysłać na adres mailowy:  contact@bohomoss.com
 6. Postanowienia końcowe
 7. a) Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook i Instagram.
 8. b) portal Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane treści ani nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu.
 9. c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Facebooka oraz Fanpage'a Bohomoss – Sensual & Unique.
 10. d) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Uczestnika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafiki, teksty, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane, a Organizator konkursu może ograniczyć Uczestnikowi umieszczającemu takie treści dostęp do innych konkursów.
Dołącz do klubu sms
Zyskujesz:
Dostęp do najlepszych
promocji
Informacje o promocjach
Zapisz się
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel