Regulamin

ZNAJDZIESZ TUTAJ:

 • I REGULAMIN KONKURSU „Wygraj pobyt na planie zdjęciowym z Natalią Siwiec”
 • II REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BOHOMOSS
 • AD I - REGULAMIN KONKURSU „Wygraj pobyt na planie zdjęciowym z Natalią Siwiec”

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs (zwany dalej "Konkursem") pt. „Wygraj pobyt na planie zdjęciowym z Natalią Siwiec”.
   2. Organizatorem Konkursu jest BOHOMOSS Patrzałek & Łopatko s.c. z siedzibą w Rzeszowie, tj. Paulina Patrzałek oraz Jolanta Łopatko, NIP: 6551976071, ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów (zwana dalej „Organizatorem”).
   3. Konkurs będzie zorganizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   4. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.).
   5. Konkurs trwa od dnia 18 października 2020 r. do dnia 25 października 2020 r. włącznie.
  • ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
   1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
   2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest odpowiedź na pytanie: „Jakiej Kobiecie podarował/abyś piżamę Bohomoss i dlaczego właśnie Jej?” oraz złożenie zamówienia w sklepie Bohomoss na stronie www.bohomoss.com w dniach 18-25.10.2020 r. a także uiszczenie ceny za zakupiony towar - widoczne na rachunku bankowym Organizatora.
   3. Odpowiedź na pytanie konkursowe może być udzielona w dwojaki sposób, tj. w formularzu zgłoszeniowym na stronie: https://app3.salesmanago.pl/mscf/gt0vuxm7twc3a627/default/20201015_-_Konkurs_sesja_z_Natalia.htm lub/i w komentarzu pod postem na Instagramie lub/i Facebooku.
   4. Poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://app3.salesmanago.pl/mscf/gt0vuxm7twc3a627/default/20201015_-_Konkurs_sesja_z_Natalia.htm Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych poprzez newsletter. Uczestnik ma prawo poprzez kontakt z Organizatorem w dowolnym momencie do wykreślenia Uczestnika z grona osób otrzymujących oferty handlowe poprzez newsletter.
   5. Każdorazowe dokonanie pojedynczego zamówienia uprawnia do nadesłania odpowiedzi na konkursowe pytanie, a tym samym wielokrotny udział w Konkursie.
   6. Organizator ma prawo do niebrania pod uwagę w Konkursie odpowiedzi udzielonych nie we własnym imieniu, zawierających słowa powszechnie uznawane za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub treści dyskryminujące jakiekolwiek grupy społeczne.
   7. Przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe oznacza, że Uczestnik:
    1. Zapoznał się z Regulaminem i akceptuję jego warunki
    2. Zobowiązuje przestrzegać postanowień Regulaminu
    3. Oświadcza, że jestem autorem udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe
    4. Oświadcza, że przysługują mu osobiste, wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie do udzielonej odpowiedzi, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od roszczeń osób trzecich; dodatkowo prawami tymi może swobodnie rozporządzać
    5. Oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie do udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich
    6. Wyraża zgodę, aby jego odpowiedź na pytanie konkursowe wykorzystana było w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu
    7. Oświadcza, że odpowiedź na pytanie konkursowe nie była wcześniej publikowana ani zgłaszana w innych konkursach
    8. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
    9. Wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatne korzystanie przez Organizatora w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego odpowiedzi udzielonej na pytanie konkursowe na wszystkich polach eksploatacji
    10. Upoważnia Organizatora do decydowania w imieniu Uczestnika o pierwszym publicznym udostepnieniu udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe; przeprowadzenia w imieniu Uczestnika nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z odpowiedzi na pytanie konkursowe; udostępniania anonimowo odpowiedzi na pytanie konkursowe; do dokonywania zmian i korekt odpowiedzi na pytanie konkursowe.
   8. W przypadku, gdyby oświadczenia Uczestnika wymienione w punkcie c) do e) oraz g) powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Organizatorowi
   9. Organizator ma prawo w dowolnym czasie wykluczyć z Konkursu każdego z jego Uczestników w przypadku naruszenia przez takiego Uczestnika niniejszego Regulaminu.
  • ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
   1. Odpowiedzi na pytanie konkursowe oceniane będą przez Jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
   2. Kryteriami wyłonienia laureatów Konkursu będzie: wartość estetyczna, oryginalność, zmysłowość, kreatywność oraz poprawność językowa odpowiedzi.
   3. Jury powiadomi laureatów o wygranej drogą mailową poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia. Informacje o laureatach mogą będą opublikowane również w mediach społecznościowych Organizatora.
   4. Termin ogłoszenia laureatów Konkursu to dzień 30 października 2020 r.
  • NAGRODY
   1. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie jest wizyta na planie zdjęciowym z Natalią Siwiec, możliwość obserwacji pracy ekipy zdjęciowej, w tym Natalii Siwiec, makijażystki, fryzjera, stylisty czy fotografa.
   2. Nagrodami dodatkowymi za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie jest jednorazowy Bon na zakupy w sklepie Bohomoss.com o wartości 500 zł oraz jednorazowy Bon na zakupy o wartości 350 zł.
   3. Bony wskazane w punkcie 3, paragraf 4 Regulaminu nie łączą się z innymi promocjami, a nabycie towarów następuje po cenach regularnych. Dodatkowo Bon można wykorzystać tylko przy jednym zamówieniu, przy założeniu, że jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę, na która opiewa Bon, Laureat może dokonać dopłaty, aby zrealizować zamówienie, jeśli jednak wartość zamówienia jest niższa niż kwota, na którą opiewa Bon, pozostała kwota nie może być ponownie wykorzystana w kolejnym zamówieniu i nie podlega zwrotowi Laureatowi.
   4. Bony wskazane w punkcie 3, paragraf 4 Regulaminu nie mogą być wykorzystane przy zakupach w sklepie Bohomoss po upływie 3 miesięcy liczonych od ogłoszenia wyników Konkursu.
   5. Aby zapewnić Zwycięscy Konkursu uczestnictwo w sesji zdjęciowej, o której mowa w punkcie 1, paragraf 4 Regulaminu, Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu Zwycięscy Konkursu na sesję zdjęciową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, co obejmuje zwrot kosztów za bilety na pociąg lub autobus albo zwrot kosztów poniesionych za paliwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
   6. W przypadku niedojścia do skutku sesji z udziałem Natalii Siwiec z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zapewni Uczestnikowi, któremu przyznano nagrodę główną, udział w sesji zdjęciowej marki Bohomoss z innymi osobami aniżeli Natalia Siwiec. Nagroda główna nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
   7. Za zgodą Organizatora Uczestnik, któremu przyznano nagrodę główną może przenieść na inną przez siebie wskazaną osobę prawo do udziału w sesji zdjęciowej.
  • DANE OSOBOWE
   1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator – BOHOMOSS Patrzałek & Łopatko s.c. z siedzibą w Rzeszowie, tj. Paulina Patrzałek oraz Jolanta Łopatko, NIP: 6551976071, ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów.
   2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
   3. Przesłanie odpowiedzi na konkursowe pytanie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.
   4. Podanie danych osobowych wskazanych w punkcie 3 paragraf 5 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie.
   5. Przesłanie odpowiedzi na konkursowe pytanie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
   6. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody.
   7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko w celu przeprowadzenia Konkursu.
  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.bohomoss.com oraz w siedzibie Organizatora.
   2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.


  AD II - REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BOHOMOSS

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym umieszczonym w następującej domenie: www.bohomoss.com zwanego dalej „Sklepem”, a także zasady ochrony danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.
   2. Administratorem Sklepu internetowego Bohomoss jest Paulina Patrzałek i Jolanta Łopatko, prowadzące spółkę cywilną pod firmą Bohomoss Patrzałek & Łopatko S.C. (dalej: Bohomoss) z siedzibą ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów, NIP: 6551976071, REGON 380016920, adres e-mail: contact@bohomoss.com . Adres do doręczeń: ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów.
   3. Sklep internetowy umieszczony pod adresem www.bohomoss.com, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
   4. Regulaminowi podlega sprzedaż towarów i usług świadczone w Serwisie.
   5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Sklepu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Zamawiającego z niektórych Usług udostępnianych w Sklepie, w szczególności z Usług dostępnych tylko w przypadku Rejestracji wymaga dostępu do poczty elektronicznej (email).
   6. Zamawiający przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie zakupu w Sklepie lub rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku zakupów w Sklepie, Zamawiający poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
   7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
   8. Każdy Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.
   9. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.bohomoss.com w zakładce Regulamin.
   10. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Bohomoss Paulina Patrzałek & Jolanta Łopatko S.C.
   11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
  • ZASADY ZAKUPÓW
   1. Sklep znajdujący się pod adresem www.bohomoss.com służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.
   2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
   3. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji dokonanych zakupów jest zgodne ze stanem rzeczywistym wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.bohomoss.com, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „ Realizuj zamówienie”.
   4. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
   5. Zamawiający po umieszczeniu określonego produktu lub produktów w wirtualnym koszyku powinien dokonać wypełnienie formularza zamówienia z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.
   6. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Bohomoss.
   7. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.
   8. Sklep Internetowy Bohomoss przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku, z tym że, zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Wydanie Zamawiającemu produktu nastąpi niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
   9. W przypadku jedynie częściowej kompletacji zamówienia gdy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne (z powodu braku dostępności towaru lub oczekiwaniu na jego wykonanie, itp.) Zamawiający otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i od jego decyzji zależy czy Sklep ma anulować całe zamówienie, czy realizować je w części w danej chwili możliwej. W przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. W zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego Sklep potwierdzi elektronicznie lub telefonicznie całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie częściowej realizacji. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej realizacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony.
   10. Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata
   11. Ceny podawane w Sklepie Bohomoss są cenami w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, którego stawkę określają obowiązujące przepisy podatkowe. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
   12. Sklep Bohomoss, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
   13. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego. Faktura zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w formularzu zamówienia w formacie .pdf do samodzielnego wydruku.
  • PŁATNOŚCI I CENY

   1. Sklep rozpocznie realizację zamówienia po jego opłaceniu przez Zamawiającego, lub po wybraniu w formularzu zamówienia dostawy towaru za pobraniem.
   2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Sklep każdorazowo określa w formularzu zamówienia na podstawie zsumowania ceny produktu lub produktów i wybranej przez Zamawiającego sposobu wysyłki zamówienia.
   3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem:
    • Przelewu elektronicznego, na numer konta bankowego: 09 1050 1429 1000 0092 7064 5410, którego właścicielem jest BOHOMOSS Patrzałek & Łopatko s.c. , Ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów
    • Bezpiecznego systemu płatności elektronicznej PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000478681, NIP: 527-270-17-13, REGON: 146896842;
    • Bezpiecznego systemy płatności elektronicznej Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS nr 0000347935, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068;
    • Bezpiecznego systemu płatności elektronicznej PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) Nr rejestru: B00000351;
    • Gotówką – płatność przy odbiorze – do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru lub do rąk pracownika Poczty Polskiej.
   4. Sklep Bohomoss udostępnia Zamawiającemu odpowiedni formularz transakcji. W razie wniesienia przez Zamawiającego opłaty w wysokości wyższej niż określona w formularzu zamówienia, Sklep zwraca nadwyżkę Zamawiającemu.
  • FORMA DOSTAWY TOWARÓW

   1. Zamawiający w formularzu zamówienia może wybrać następujące formy dostawy towarów:
    • Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;
    • Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost;
    • Dostawa do Paczkomatu 24/7 InPost;
    • Dostawa do kiosków RUCHu - Paczka w RUCHu;
   2. Proces potwierdzenia złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez pracowników Bohomoss kompletności wysłanych danych, skontaktowaniu się za pomocą środków elektronicznych lub telefonicznych z Zamawiającym celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
   3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego wystarczają do realizacji zamówienia, zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail o ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia.
   4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.
   5. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony, gdy transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym. (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki).
   6. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.
   7. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość email informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.
   8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.  TABELA KOSZTÓW

  Forma wysyłki Przelew (zł brutto) Za pobraniem (zł brutto) Przewidywany czas
  dostarczenia paczki
  Kurier DPD 15 16,50 2 dni robocze
  Kurier InPost 14 15 2 dni robocze
  InPost Paczkomaty 24/7 14,50 15,50 2 dni robocze
  Paczka w RUCHu 8,50 - 4 dni robocze
  Poczta Polska
  Paczka zagraniczna
  30 - 2-7 dni roboczych

   

  • V REKLAMACJE

   1. W przypadku znalezienia przez Zamawiającego w towarze wad, Sklep zaleca odesłanie zakupionego towaru na adres: BOHOMOSS, ul. 3 Maja 4, 28-130 Stopnica.
   2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   3. Do towaru zwracanego w ramach procedury reklamacyjnej należy dołączyć „Wniosek o uznanie reklamacji” oraz dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury. W przypadku braku dowodu zakupu należy wskazać inne dowody potwierdzające zakup towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
   4. Bohomoss rozpatruje reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania na w/w adres przesyłki z reklamowanym produktem. Sklep dołoży wszelkich starań, żeby w terminie 14 dni Klient został powiadomiony o wyniku reklamacji.
   5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.
  • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
   1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie (odbioru przesyłki) odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór znajduje się na stronie www.bohomoss.com, z tym, że Klient może sam sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   2. Sklep Bohomoss zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Zamawiającemu dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy. Zwrotowi nie będą podlegać dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Bohomoss. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.
   3. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić towar w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
   4. Zamawiający odstępując od Umowy, poniesie wszelkie koszty odesłania towaru do Sklepu Bohomoss. Forma wysyłki: Przelew (15 zł brutto), za pobraniem (18 zł brutto) - przewidywany czas dostarczenia paczki: Kurier DPD: 2-5 dni roboczych, (Poczta Polska - paczka zagraniczna 30 zł) przewidywany czas doręczenia - 2-7 dni roboczych.
   5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zamawiający każdorazowo zostanie poinformowany o wstrzymaniu zwrotu płatności.
   6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zwrotu towaru w stanie uniemożliwiającym jego dalszą odsprzedaż, czyli towaru, który utracił dla Sprzedawcy jakąkolwiek wartość, Sprzedawca odmówi zwrotu płatności otrzymanej od Zamawiającego, pokrywając w ten sposób szkodę jakiej doznał.

   7. ADRES ZWROTU
   8. BOHOMOSS, ul. 3 Maja 4, 28-130 Stopnica

  • OCHRONA DANYCH

   1. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności
  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
   2. Sklep Bohomoss ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji Serwisu - nie stanowi zmiany Regulaminu.
   3. Sklep Bohomoss nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta, ujawnianie danych osobowych.
   4. PLIKI COOKIES Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności

   

  Regulamin wchodzi w życie dnia 05.06.2018r.

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel