Regulamin karty podarunkowej

Słowniczek: „Wydawca” – BOHOMOSS Patrzałek-Linowska & Bilanycz s.c. z siedzibą w Rzeszowie, Ul. Przemysłowa 1A , 35-105, NIP: 655 197 60 71, tj. Paulina Patrzałek-Linowska oraz Jolanta Bilanycz, będące Wydawcą Karty Podarunkowej Bohomoss;
„Karta Podarunkowa” – Karta Podarunkowa Bohomoss, czyli papierowy bon towarowy uprawniający posiadacza (bon na okaziciela) do nabywania towarów w Sklepie Internetowym Bohomoss;
„Sklep” – Sklep Internetowy Bohomoss, w którym można dokonać zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej Bohomoss;
„Nabywca” – osoba nabywająca od Wydawcy za środki pieniężne Kartę Podarunkową; Nabywcą może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą a także konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
„Użytkownik” – Nabywca lub posiadacz Karty Podarunkowej, dokonujący nabycia towarów w Sklepie Internetowym za pomocą Karty Podarunkowej.

§ 1. Obowiązki Stron.
1. Wydawca zobowiązany jest do przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Karty Podarunkowej oraz do realizacji zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Bohomoss.
2. Zakup Karty Podarunkowej dokonywany jest w Sklepie Internetowym Bohomoss.
3. Nabywca zobowiązany jest do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
4. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić poprzez jeden spośród czterech sposobów płatności tj. przelewem elektronicznym, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej Przelewy24, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayPal oraz gotówką przy odbiorze do rąk pracownika firmy spedycyjnej lub do rąk Kurierów.
5. Do zrealizowania zakupu za pomocą Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do założenia konta Klienta.

§ 2. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej.
1. Karta Podarunkowa może być użyta w Sklepie Internetowym Bohomoss.
2. Zakupy w Sklepie Internetowym poprzez użycie Karty Podarunkowej następują poprzez wybór sposobu płatności – płacę Kartą Podarunkową, wskazanie numeru Karty Podarunkowej (kodu) po uprzednim założeniu konta Klienta.
3. Karta Podarunkowa ani środki pieniężne zapisane na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
4. Karta Podarunkowa nie może zostać zwrócona Wydawcy.
5. Karty Podarunkowej nie można nabyć przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
6. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez Użytkownika, który ma zarejestrowane aktywne konto Klienta w Sklepie Internetowym.
7. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą zakupu Karty Podarunkowej przez Nabywcę.
8. Pierwsze użycie Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym powoduje zapisanie środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej na koncie Klienta, prowadzonego dla osoby, która użyła Karty Podarunkowej.
9. Pierwsze użycie Kraty Podarunkowej w Sklepie Internetowym wyłącza możliwość korzystania z danej Karty przez inną osobę.
10. Fizyczna utrata Karty Podarunkowej przez osobę, która już raz skorzystała z zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą Karty Podarunkowej nie wpływa na możliwość dalszego korzystania z Karty Podarunkowej.
11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Podarunkową przez nieuprawnioną osobę. Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po przekazaniu Kart Podarunkowej Nabywcy.
12. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, co umożliwia posługiwanie się Kartą przez dowolną osobę aż do momentu pierwszego zakupu dokonanego przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.
13. Karta Podarunkowa ważna jest przez okres sześciu miesięcy od chwili jej zakupu.
14. Sklep oferuje możliwość nabycia Kart Podarunkowych o wartości: 200, 350 lub 500 zł.
15. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia korzystanie z Karty.
16. Karta Podarunkowa uprawnia do złożenia jednego zamówienia w Sklepie Internetowym Bohomoss.
17. W związku dokonywaniem zakupów przy pomocy Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub przelewu na rachunek bankowy Użytkownika, gdy wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość środków na Karcie Podarunkowej.
18. Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy ceny nabytego towaru inną Kartą Podarunkowej, przelewem elektronicznym, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayU.pl, poprzez bezpieczny system płatności elektronicznej PayPal gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż wysokość środków dostępnych na Karcie Podarunkowej.
19. Użytkownik może złożyć zamówienie za pomocą Kartay Podarunkowej jednorazowo do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
20. Karta Podarunkowa Bohomoss jest bonem towarowym, tym samym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą.

§ 3. Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej mogą być składane pisemnie na adres Wydawcy - ul. Piotrowskiego 45, 28-130 Stopnica lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@bohomoss.com.
2. Reklamacja poza oznaczeniem osoby składającej reklamację wraz z jej adresem korespondencyjnym powinna zawierać treść żądania reklamacyjnego oraz przyczyny jej złożenia.
3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji Wydawcy.
4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 4. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bohomoss.com. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie pisemnej.
2. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Bohomoss. W przypadku jakichkolwiek niezgodności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego Bohomoss, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
Dołącz do klubu sms
Zyskujesz:
Dostęp do najlepszych
promocji
Informacje o promocjach
Zapisz się
pixel